A wonderful fairytales

Posts tagged “prikazki.org

The beginning

prikazki_org_rectangle_logo-150dpiHello,
I decided to create this site recently, but the fairytale which you will be reading are in creation since 2009. Back then one little angel was writing to me and her words impelled me to create The story about the Rose, The Penguin traveler and The story about the Snowdrop. It has been three years since the beginning and I have been traveling so I delayed the presentation of the other stories and I am pursuing to achieve my dream. All the stories to become illustrated books and to help little and big ones in their lives. I tried to put my thoughts and those little pieces of wisdom which I gathered during my journey. For some months I am writing again since I have some free time, and one by one I will present to you this little creations and let the Love and Light give you wings.

Why Prikazki.org /Приказки means fairy tales/ – the idea for it is to be like reading room. Everybody that comes here may see, read every book and after that like in the times when the books traveled from hand to hand in them started to appear the readers thoughts. In the same way here everyone may leave his opinion about the books. Also everyone who has written a fairytale and having the desire to share it with the world is warmly welcomed. This is also and attempt of preservation of the Bulgarian language. In the fairy tales I tried to avoid using foreign words, and to use words which are rarely used today and with that to add to the creation of the images which I wanted to picture.
If you like any of the books you can also buy it. In the beginning only in e-format in which you read it, and later with your help they will be turned into illustrated paper prints. One by one these things will happen I believe.

The heroes are always wanted! Prikazki.org is searching for its heroes. They are brave and like to create with paintbrush and to express in colors what is said with words. You are one of them and you want to share the beauty and like to help. Become part of Prikazki.

prikazki_org_donateYou want to help in another way?
You can always donate some money – they will be spent on realizing the already mentioned ideas and at some point we will recreate together the dreams.

I want to thank all the people that have spent Love, money and time to start this fairy web site!
Thank you friends!

What more?
Share with friends, show them this fairytale corner. Send them little piece to remind them of the childhood, which is shill in them. You can subscribe here : RSS, Facebook, Facebook Page, Twitter , Google + , so you don’t miss any news or you can subscribe by email in the sidebar.

Banner

You have a page, blog, forum or another favorite place in Internet – add logo, or a banner with link to this site. See at the banners page where you can choose a logo/banner with description.

You have more ideas! Write me at:
Prikazki waits for your ideas


Началото

prikazki_org_rectangle_logo-150dpiЗдравейте,
реших да създам този сайт наскоро, но приказките които ще четете в него са започнати още през 2009 г. Тогава едно ангелче ми пишеше и нейните слова ме подтикнаха да създам Приказка за розата, Пингвинът пътешественик и Приказка за кокичето. Минаха вече три години от началото и попътувах забавих показването на другите приказки и тепърва желая да осъществя мечтата си. Всички приказки да се превърнат в книжки с картинки, които да помагат на малки и големи през живота им. Опитал съм да вложа в мислите си и онези малки късчета с мъдрост, които съм срещнал по пътя си. От няколко месеца започнах отново да пиша при открилото ми се свободно време и една по една ще Ви ги представям тези малки мои творения и нека Любовта и Светлината ви окрилят.

Защо Приказки.орг – идеята е да се получи като вид читалня. Всеки отбил се да може да види, прочете всяка книжка и след това както в онези времена, когато книгите са обикаляли от ръка на ръка в тях са се появявали мислите на четящите. Така и тук всеки един ще може да си напише мнението за прочетеното. Също така и всеки измислил приказка и желаещ да я сподели със света е добре дошъл. Също така е опит за запазване на българският език. В прикзките ми съм опитал до колкото мога да избегна привнесените чужди думи, да използвам и такива, които отмират в ежедневната употреба и с това, да допринеса в извайването на образите и картините, които желая да постигна.
Харесате ли някоя книжка ще можете да я закупите. В началото в същия електронен формат в който сте я прочели, в последствие да се превърнат в книжки с картинки чрез Вашата помощ и накрая да се намират като печатни. Едно по едно нещата вярвам, че ще се случат.

Героите са винаги желани! Приказки.орг търси своите герои! Те са храбри и обичат да творят с четки и в цветове да превръщат онова, което с думи е казано. Вие сте един от тях и имате желание да споделите красотата и желаете да помагате? Станете част от Приказките.

Искате да помогнете по някакъв друг начин?
Винаги може да дарите средства – те ще отидат за вече посочените идеи и в един момент ще претворим заедно мечтите.

Искам да благодаря на всички хора, които дариха Любов,средства и време за да започне тази приказна страница!
Благодаря Ви приятели!

Какво още?
Споделете с приятели, покажете им това кътче на приказките. Пратете им някое откъсче за да им припомните за детството, което все още е в тях. За да не изпускате каквото и да било от появилото се тук: RSS, Facebook, Facebook Page, Twitter , Google + или да получавате известия на електронната си поща – в страничната лента.

Banner

Имате страница, блог, форум или някое друго любимо място в интернет пространството – добавете лого, банер с препратка насам. Вижте на страницата в която може да си изберете някое от тях с обяснение.

Имате и още идеи! Пишете ми на:
Приказки очаква вашите идеи


Prikazki.org

Приказки

(English below)

Здравейте

Започвам годината с началото и на Prikazki.org скоро там ще се появят всички мои мънички творения, които желая да споделя с всички Вас. За мен приказките са част от живота и ме изпълва желание да ги пиша с надеждата всяка следваща да става все по красива и интересна. Искам да дам възможност на всеки да прочете нова приказка.

Каква е идеята:

 • Книжките ще са свободни за четене и копиране под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
 • Всякакви идеи за илюстрации, логота, банери за сайта и книжките са добре дошли.
 • Други желаещи да представят своите приказни идеи са добре дошли.
 • При желание ще може да ги закупите в електронен вариант с което ще подкрепите идеята.
 • Възможност да дарите средства за издаването им в хартиен вариант.
 • и още много други възможности

Всичко това започна с помощта на приятели дарили любов, време и средства за началото, а бъдещето на проекта да е изпълнен с вълшебства.

Помогнете за началото на вълшебството като споделите с приятели.
Първата приказка след 1-2 седмици.

Благодаря Ви приятели! Желая  Ви много успехи.

––––––––––––––––––––––––––––

Hello
I am starting the year with the beginning of Prikazki.org. Soon there will start to appear all my little creations, which I want to share with You. For me fairy tales are part of life and I have a desire to write them with the hope that every next one will be more beautiful and interesting. I want to give opportunity to everyone to read a new fairy tale.
What is the idea:
 • The books will be free for reading and copying under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
 • All ideas about illustrations, logos, banners for the site are warmly welcomed.
 • Everybody wanting to present their enchanting ideas are warmly welcomed.
 • If you want you will be able to buy the e-books to support the idea.
 • Opportunity to donate money for paper print of the books.
 • And a lot of other opportunities.
All this started with the help of friends who have donated love, time and finance for the beginning, and the future of the project is full with magic.
Help for the magic to begin by sharing with friends.
First story will be available in next month.
Thank you friends. I wish you many achievements and a lot of success.